سازه های صنعتی

انواع سوله ها، تجهیرات و پلت فرم ها و … در این دسته بندی قرار می گیرند . این نوع سازه ها علاوه بر لزوم وجود دیدگاه فنی و اجرایی، بررسی نوع کاربری و ملزومات بهره بردار و تجهیزات و شرایط استفاده از سازه از بارزترین مواردیست که در طرح و اجرای آن باید در نظر گرفت.

سازه های صنعتی- شرکت آسیم