سازه های سبک ساختمانی

عمدتا با توجه به تراکم های مجاز مناطق شهرداری با ساختمانهای مسکونی مواجه می شویم که بیشتر از سیستم قاب ساده استفاده می کنند. اجرای این سازه ها با توجه به وزن پایین فولاد در واحد سطح زیربنا  و ظرافت مقاطع مورد استفاده، در کارخانه مقرون به صرفه کارفرمایان به نظر نمی رسد. اما سازه های فلزی آسیم توانسته است با ابتکار و درک نیاز کارفرمایان نسبت به ایجاد خط تولید این نوع سازه ها اقدام و ضمن ایجاد صرفه اقتصادی، امنیت خاطر کارفرمایان را همراه با سرعت اجرای پروژه فراهم آورد.

سازه های سبک ساختمانی- شرکت سازه های فلزی آسیم